Last Project (2014-2015)

Titel onderzoeksrapport

Voorkomen is beter dan genezen. Geestelijke gezondheid van militairen en politiemensen: risico’s en beschermende factoren.

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is om op basis van een systematische literatuurstudie concrete aandachtspunten te formuleren die voor alle functionarissen die bij politie en krijgsmacht verantwoordelijk zijn voor training, opleiding en vorming als uitgangspunt kunnen dienen om bestaande cursussen, trainingen, opleidingen en vorming tegen het licht te houden en – waar nodig – te verbeteren en te vernieuwen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het herkennen en onderscheiden van situaties en omstandigheden tijdens het werk die een risico vormen voor de geestelijke gezondheid, het vroegtijdig signaleren van stressreacties en geestelijke gezondheidsproblemen en het nemen van maatregelen om de kans op (ernstige) geestelijke gezondheidsproblemen te minimaliseren, waaronder door het versterken van beschermende factoren. Deze studie beperkt zich tot aandacht voor training, opleiding en vorming. Aspecten die specifiek betrekking hebben op werving en selectie vallen buiten het domein van dit onderzoek.

Onderzoeksvragen

  1. Wat leert onderzoek ons over de aard van levensbedreigende werksituaties die een risico vormen voor de geestelijke gezondheid van militairen en politiemensen?
  2. Wat leert onderzoek ons over de aard van niet-levensbedreigende werksituaties die een risico vormen voor de geestelijke gezondheid van militairen en politiemensen?
  3. Wat leert onderzoek ons over de factoren die beschermend zijn voor de geestelijke gezondheid van militairen en politiemensen en over de manier waarop zij de geestelijke gezondheid beschermen?
  4. Welke aandachtspunten kunnen we formuleren en welke thema’s zouden een plaats moeten krijgen in training, opleiding en vorming van militairen en politiemensen in de voorbereiding op en in de ondersteuning van hun werk in binnen en buitenland?

A cooperation between the Netherlands Defence Academy, the Veterans Institute, Stichting WEP and the Police Academy